Zoho Vault là một phần mềm quản lý mật khẩu trực tuyến cho phép cá nhân và doanh nghiệp lưu trữ, chia sẻ và quản lý mật khẩu và các dữ liệu nhạy cảm khác và truy cập chúng từ bất cứ đâu. Tại