WinExt Pro là một bộ công cụ tiện ích dành cho Windows. Bạn có thể: + Tìm các tập tin trùng lặp + Nhanh chóng tìm ra các tài nguyên lớn hơn + Xem thêm thông tin về các nguồn tài nguyên đã truy