Lấy cảm hứng từ các trò chơi hội đồng và bức tượng được phổ biến bởi Games Workshop, vũ trụ của Warhammer 40.000 là một thế giới rộng lớn và hung bạo, đầy rẫy những chủng tộc xa lạ, kỳ lạ, bao gồm cả