Tạo dán kỹ thuật số và nhắc nhở. Đối với nhiều người, màn hình chỉ là nơi mà các phím tắt và các biểu tượng nằm, mà không cần bất kỳ chức năng thực sự. Tuy nhiên, bạn có thể được hưởng lợi từ tất