TwistedBrush Liquid Studio là một sản phẩm sinh ra từ TwistedBrush Pro Studio nhưng với một tập trung vào việc tạo ra các đối tượng cá nhân mà bạn có thể sử dụng trong Pro Studio khác hoặc phần mềm nghệ thuật khác và