Adorable là một, linh hoạt nhiều cột WordPress chủ đề. Với một bố cục lưới, Adorable đáp ứng và xử lý tất cả các thiết bị một cách dễ dàng. Adorable là hoàn toàn tùy chỉnh, linh hoạt và được xây dựng để giúp blog