Chỉnh sửa tập tin văn bản, tạo số liệu thống kê nhanh chóng.