Tự động gắn thẻ và thêm ý kiến ​​trên các tập tin, email và chỉ mục. Sử dụng Tabbles để gắn thẻ bất kỳ loại tập tin và sử dụng thẻ như các thư mục ảo. Các quy tắc tự động gắn thẻ cho phép bạn có