StarReminder nhắc nhở bạn về các tác vụ của bạn và các sự kiện quan trọng. Bạn có thể sử dụng nó để giữ sinh nhật, ngày kỷ niệm, cuộc họp và cuộc hẹn hoặc những dịp quan trọng khác và Sự kiện mà