Phần mềm PDF cho phép bạn dễ dàng tách và hợp nhất các tập tin PDF chỉ trong một vài bước. Chương trình này cho phép bạn hợp nhất các tài liệu PDF số không giới hạn như một tập tin PDF duy nhất và