Silver Key  là chương trình mã hóa tệp mã hóa các tệp hoặc thư mục và tạo các bưu kiện được mã hóa, có thể gửi an toàn qua Internet. Silver Key bưu kiện tự giải nén và không yêu cầu người nhận phải cài đặt