Chuyển đổi các tệp phụ đề của SCC (Dòng 21) sang bản ghi văn bản có thể đọc được của con người. SCC Caption Decoder là một công cụ hữu ích có thể xử lý một hoặc nhiều tập tin SCC một cách dễ