ScanPapyrus  cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng quét bất kỳ phương tiện truyền thông giấy nào bao gồm tài liệu, sách, tạp chí, tạp chí hoặc giấy viết thư và lưu chúng vào một tệp PDF, DjVu, TIFF, Microsoft Word hoặc nhiều