PomoDoneApp là cách dễ dàng nhất để theo dõi luồng công việc của bạn bằng kỹ thuật Pomodoro, trên cơ sở dịch vụ quản lý tác vụ hiện tại của bạn. Theo dõi thời gian Sử dụng kỹ thuật Pomodoro để theo dõi thời