Nếu bạn giống như nhiều người, bạn không cần phải thực hiện sao lưu thường xuyên các tệp hoặc máy tính của bạn.Nó có thể là một trường hợp của nó là một cái gì đó bạn không nghĩ đến làm, không biết làm