CyberLink Director Suite là một gói bốn phần mềm: PowerDirector 15, PhotoDirector 8 Deluxe, AudioDirector 7 và ColorDirector 5. Tổng giá trị của tất cả bốn phần mềm là $ 229,96. Phần mềm Fast & Flexible Video Editing CyberLink PowerDirector 15 cung cấp một sự