Thay đổi kích thước và hình ảnh thông minh. Photo Montage Guide cho phép bạn thực hiện thay đổi bối cảnh nhạy cảm với các kích thước hình ảnh và tỉ lệ bằng cách loại bỏ phần “không cần thiết” vẫn còn giữ cách