Mặc dù con chuột làm cho việc điều hướng và tương tác dễ dàng hơn, cá nhân tôi thích làm việc với bàn phím càng nhiều càng tốt. Tại sao? Vì vậy mà tôi có thể nhanh hơn nhiều và tránh phải di chuyển