Chèn văn bản và dữ liệu nhanh hơn và không có lỗi trong tất cả các ứng dụng Windows và các trang web. Sử dụng phím tắt hoặc lối tắt văn bản để chèn cụm từ hoặc chạy macro tất cả các loại. Perfect