PDF Shaper là một phần mềm PDF mạnh mẽ, trong đó cung cấp một tập hợp các công cụ PDF và các tiện ích để sửa đổi và tối ưu hóa các tài liệu PDF của bạn và nội dung của nó. PDF Shaper giúp