PDF sang X được sử dụng để chuyển đổi các tài liệu PDF sang Word (.doc) / WordPad (.rtf) các tài liệu, các trang web HTML, JPG / PNG / BMP / TIF / GIF / PCX / TGA hình ảnh và các tập tin