PDF Files Text Extractor là một phần mềm tốt nhất để trích xuất văn bản thuần túy từ các tệp PDF và lưu vào tệp tin .txt có thể được mở trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào. PDF to Text Converter