Kết hợp nhiều tệp PDF thành một tệp PDF gọn gàng với dấu trang, mục lục và trang bìa thông qua GUI hoặc dòng lệnh.