Paste As File là một ứng dụng để dán nội dung của clipboard vào một tệp mới trong thư mục hiện tại thông qua trình đơn ngữ cảnh cửa sổ thám hiểm nền. Nó có thể dán dưới dạng tệp tin văn bản, tệp tin