Mạnh mẽ và rất thân thiện với người quản lý mật khẩu! Password Depot giúp tổ chức tất cả các mật khẩu của bạn. Không chỉ vậy, nó cũng giúp tổ chức thông tin từ thẻ tín dụng của bạn hoặc giấy phép phần mềm. Phần