O & O DiskRecovery 11: Phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp chỉ bằng một nút nhấn. Người dùng máy tính vẫn thường bỏ qua việc thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên. Khi nó bị mất do lỗi, thông qua một hacker hoặc nhiễm