Norton Security

[Phần 2] – Đánh giá chi tiết các phần mềm diệt Virus tốt nhất 2017

Top Ten Đánh giá sử dụng các kết quả kiểm tra từ các phòng thí nghiệm độc lập AV-Test như là một phần của quá trình xem xét của chúng tôi cho các phần mềm chống virus tốt nhất. AV-Test đặc biệt bảo vệ,

[Phần 1] – Đánh giá chung những phần mềm chống Virus tốt nhất năm 2017

Mười bài đánh giá hàng đầu đã thử nghiệm 13 phần mềm chống vi rút khác nhau trong ba lĩnh vực chính: sự bảo vệ, hiệu suất và khả năng sử dụng. Tại sao Mua phần mềm chống virus? Những người thực hiện hàng