Sử dụng MSTech Search in Contents, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm mà không cần mở ngay cả một tệp. Chỉ cần nhập cụm từ / từ mong muốn, chọn (các) đường dẫn và nhấn tìm kiếm.