Trình phân loại dữ liệu phổ quát ModusDoc được thiết kế để phân loại và hệ thống hóa dữ liệu đa dạng: tài liệu, sách điện tử, sách âm thanh, phim, ảnh và các tệp khác, siêu liên kết, chương trình, thư mục và