Mockplus iDoc, thiết kế bàn giao với thông số kỹ thuật, tài sản và đoạn mã tự động. Mockplus iDoc là một công cụ cộng tác thiết kế sản phẩm mạnh mẽ cho các nhà thiết kế và kỹ sư. Nó giúp kết nối toàn bộ