Mercalli Easy làm cho nó nhanh chóng để ổn định video rung. Chỉ cần kéo và thả video vào ứng dụng và xem trước giao diện của nó với một bản trước và sau khi so sánh. Khi bạn thích những thay đổi bạn