Bảo vệ dữ liệu, nhận dạng và bảo mật của bạn trên mọi thiết bị bạn sở hữu. Các tính năng của McAfee LiveSafe : Bảo vệ chống lại virus và các mối đe dọa trực tuyến Tránh các trang web nguy hiểm và