Bạn lấy một đồ uống khác làm khung vải dệt trước mặt bạn. Một ánh sáng nhấp nháy ở góc. Bạn đã tạo ra vô số tác phẩm nghệ thuật, nhưng không bao giờ như thế … điều này. Tại sao bạn không làm điều này trước