Issuhub là một nền tảng xuất bản kỹ thuật số để người dùng tải lên tạp chí, danh mục, tài liệu quảng cáo, v.v.