Hơn thế nữa Nó có thể phục hồi các tập tin từ định dạng ổ đĩa, hệ thống tập tin RAW, ổ đĩa không định dạng lỗi, ổ đĩa RAW, phục hồi các tập tin rỗng thùng rác, phục hồi các tập tin do