Khóa các tập tin và thư mục của bạn từ con mắt tò mò. Bảo mật các tập tin và thư mục bí mật của bạn.Hide Files là một tiện ích khóa thư mục. Bạn có thể mã hóa và giải mã các tài liệu nhạy