Từ năm 2001, Genie9 đã làm việc về phát triển sao lưu và phần mềm bảo mật cho người dùng gia đình và kinh doanh PC. Các sản phẩm Genie9 thiết kế dành cho người dùng gia đình là vô cùng đơn giản và dễ