FolderClone là một ‘đặt nó và quên nó’ đồng bộ hóa giải pháp cho Windows. FolderClone cung cấp nhanh chóng, linh hoạt và dễ dàng sao lưu, đồng bộ hóa, sao chép và nhân bản các tệp quan trọng trên hầu hết các phương