FileCleaner: Làm sạch, Tối ưu hóa và Bảo vệ PC của bạn trong vài giây FileCleaner là một công cụ tăng tốc, tối ưu hóa và bảo vệ sự riêng tư của máy tính nhanh và dễ sử dụng. Với sự giúp đỡ của