Fast Browser Cleaner là một tiện ích để làm sạch thanh công cụ, addons, phần mở rộng không mong muốn. Nó giúp bạn làm sạch cookie, lịch sử và các tập tin tạm thời được lưu trữ bởi các trang web bạn đã truy