Exiland Backup là một mạnh mẽ và dễ sử dụng phần mềm để sao lưu các tập tin quan trọng của bạn. Nó cho phép bạn dễ dàng sao chép các tập tin quan trọng của bạn tự động đến các địa điểm khác nhau: