Chương trình này sẽ cho phép bạn dịch bất kỳ văn bản, kiểm tra chính tả, chuyển đổi và hiển thị bố trí bàn phím hiện tại, giám sát clipboard và nhập văn bản từ bàn phím và nhiều hơn nữa. EveryLang là chương