Quản lý thời gian một cách hiệu quả với điều này dễ sử dụng sự kiện lịch trình, lịch và kế hoạch! Efficient Calendar là một cross-platform và dễ dàng sử dụng lịch trình, kế hoạch và nhắc nhở cho phép bạn quản lý thời