Easy Work Time Calculator là một phần mềm thân thiện người dùng được thiết kế để theo dõi thời gian dành cho các tác vụ khác nhau. Nó có thể tính toán / đếm thời gian tiêu thụ các công việc của bạn theo