duyệt web an toàn

Fast Browser Cleaner (Free 100%) – Bảo vệ duyệt Web an toàn

Fast Browser Cleaner là một tiện ích để làm sạch thanh công cụ, addons, phần mở rộng không mong muốn. Nó giúp bạn làm sạch cookie, lịch sử và các tập tin tạm thời được lưu trữ bởi các trang web bạn đã truy

Chỉ duyệt các trang web Internet an toàn

Quan tâm đến sự an toàn của các trang web mà bạn hoặc những người khác đang truy cập trên máy tính của bạn? Xem xét việc cài đặt tiện ích bổ sung của trình duyệt WOT (Web of Trust). Khi được cài đặt,