Sao chép một hoặc nhiều file vào một số thư mục Sao chép một hoặc nhiều file vào một số thư mục, có hoặc không ghi đè lên nội dung hiện có, với trọng lượng nhẹ, dễ dàng sử dụng chương trình này. Nếu bạn