Ngăn ngừa mất dữ liệu và giải pháp GDPR cho dữ liệu phi cấu trúc Confidential có thể cạo ổ đĩa bằng cách sử dụng quy tắc thông minh và các tập tin tự động gắn thẻ chứa thông tin nhạy cảm: nhóm của