Như chúng tôi chắc chắn bạn đã nhận thấy, Microsoft đã thay đổi cách Windows trông và cảm thấy bắt đầu với Windows 8 và tiếp tục với Windows 10. Họ muốn có máy tính cá nhân và hệ điều hành máy tính nhìn