Vậy bạn đã có điện thoại Android đầu tiên? Chúc mừng! Có điện thoại thông minh sẽ mở ra một thế giới hoàn toàn mới của video, bài báo, mạng xã hội, nội dung giáo dục và các nhóm sở thích. Các khả năng