CareUEyes là một phần mềm bảo vệ mắt cho PC lọc ánh sáng màu xanh, màn hình mờ và phá vỡ lời nhắc nhở cho Windows. CareUEyes là một chương trình kép mục đích đó có thể hiển thị thông báo phá vỡ trong khoảng